Användarvillkor för Quality Hotel Luleå webbsidor
Här hittar du användarvillkoren för våra webbsidor. För frågor ber vi dig kontakta kundservice, antingen via email:q.lulea@choice.se eller på telefon +46920201000
1           WEBBSIDAN OCH DESS VILLKOR
1.1 Denne webbsida ägs och drivs av Quality Hotel Luleå
1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan.
1.3 För användare som registrerar sig som medlem i Nordic Choice kundklubb, Nordic Choice Club, gäller förutom
1.4 Användarna förbinder sig att inte bryta mot svensk lag vid användning av webbsidan.
2            ÄNDRING AV WEBBSIDA OCH ANVÄNDARVILLKOR
2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Quality Hotel Luleå komma att genomföra ändringar av den.
2.2 Quality Hotel Luleå förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Quality Hotel Luleå anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Quality Hotel Luleå rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.
3            IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Quality Hotel Luleå eller Nordic Choice.
3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.
3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Quality Hotel Luleå eller Nordic Choice. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk.
3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Quality Hotel Luleå eller Nordic Choice eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande.
4            HYPERLÄNKAR
4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida.
4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandhålles av tredje person.
4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken.
4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk.
5           ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 Quality Hotel Luleå lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet.
5.2 Quality Hotel Luleå garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan.
5.3 Quality Hotel Luleå är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning.
6           SÄKERHET PÅ WEBBSIDAN
Quality Hotel Luleå, samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor.
6.2       Quality Hotel Luleå vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner.

Integritetspolicy för Quality Hotel Luleå
 Inledning
På Quality Hotel Luleå behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster hos oss, övernattar på våra hotell, utnyttjar tjänster som vi tillhandahåller och i andra sammanhang. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till information.
 
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan GDPR.
 
1.    Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
Vårt företag  Quality Hotel Luleå, org.nr556598-2872, Box 932, SE97128 Luleå tfn +460920201000, email: q.lulea@choice.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.
 
2.    Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnat till oss direkt eller som du lämnat till oss via en resebyrå eller en agent. Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. I vissa fall sparar vi ditt passnummer. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t.ex. spa, restaurang, room service, för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem.
 
Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.
 
Vi använder nyckelkort för att logga in på våra hotell. Det gör vi för att motverka och kunna lösa brottslighet samt med hänsyn till säkerhet, inklusive brandsäkerhet. Vi sparar inloggningarna i 21 dagar.
3.    Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss.
 
Vi använder även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vår basis för detta är marknadsföringslagen.
 
Vi kan komma att kontakta dig via sociala medier efter ditt samtycker eller i enlighet med befintliga kundrelationer. För att använda sociala medier som kommunikationskanal måste vi lämna ut din e-postadress eller ditt telefonnummer till det sociala mediet. Vår basis för detta är samtycke eller legitima intressen.
 
Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka e-post till q.lulea@nordicchoice.se
 
4.    Behandling av personuppgifter för utveckling, felsökning och säkerhet
Vi behandlar uppgifter, inklusive personuppgifter för att göra felsökningar och korrigera fel, för att förbättra våra tjänster och tekniken vi använder samt för att analysera användare och användarbeteenden. Dessutom behandlar vi personuppgifter för att verifiera din identitet, inklusive verifiering av identitet vid användning av våra digitala tjänster.
 
Vi anonymiserar uppgifter och tar fram statistik så långt de går, men måste också behandla personuppgifter för utvecklings-, felsöknings-, statistik- eller säkerhetsändamål.
 
5.    Behandling av personuppgifter för andra ändamål
Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.
 
Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.
6.    Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.
 
För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.
 
Quality Hotel Luleå Terms of use for Quality Hotel Luleå websites
Here you will find the terms of use of our website. For questions, please contact customer service, either by e-mail e-post q.luleag@choice.se eller på telefon +46920201000.
1           WEBSITE AND ITS TERMS
1.1 This website is owned and operated by Quality Hotel Luleå.
1.2 These terms ("terms of use") apply to your use of the website. By visiting and using the website, you are bound by the current terms and conditions of the website. 
Quality Hotel Luleå 1.3 For users who register as a member of the Nordic Choice customer club, the Nordic Choice Club, the terms of use are the Nordic Choice Club Membership Terms.
1.4 The users undertake not to violate local law by using the website.
2            CHANGE OF WEBSITE AND TERMS OF USE
2.1 To improve the user’s experience of the website, Quality Hotel Luleå must be able to make changes to it.
2.2 Quality Hotel Luleå reserves the right, without prior notice, to make any improvements, changes, additions or removal of information on the website that Quality Hotel Luleå considers necessary. Furthermore, Quality Hotel Luleå reserves the right to make changes to the terms of use. The current terms of use will be published on our website. By continuing to use the website after such changes have been published, you accept the changes.
3            INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
3.1 All content on the website is owned, unless otherwise specified, by Quality Hotel Luleå or Nordic Choice.
3.2 Website content is protected by copyright, trademark and other intellectual property laws. Users are not entitled to use the website's content in any way other than those specified under the terms of use.
3.3 Unless otherwise specified, reproduction, publication, processing, transfer, storage or other use of the content on the website is prohibited, except with written consent by Quality Hotel Luleå or Nordic Choice. Exceptions are made for random storage of dates or printouts for personal use.
3.4 Use of trademarks and logos that appear on the website, assumes Quality Hotel Luleå or Nordic Choice’s or other concerned rights holder's prior written consent..
4            HYPERLINKS
4.1 Our website may contain hyperlinks to websites owned and managed by third parties. Your use of such links means that you leave our website.
4.2 We do not in any case control the design of, or are responsible for changing, the content of websites provided by third parties.
4.3 That we offer such links does not imply that we are responsible for the information, products or services offered through the hyperlinks.
4.4 As we are not responsible for the handling and privacy of your personal information on third party websites, we recommend that you read the terms and conditions that apply to your use of such web pages. Use of third-party pages is solely at the user's own risk.
5            LIMITATION OF LIABILITY
5.1 Quality Hotel Luleå gives no guarantees regarding the website's function or availability.
5.2 In addition, Quality Hotel Luleå does not guarantee that the information available on the website is correct or complete. This includes information about products, services and offers as well as other information as stated on the website.
5.3 Quality Hotel Luleå is not responsible for any direct or indirect damages caused by the site's utilisation, or information on the website, to the extent that such liability does not result from applicable legislation.
6           SAFETY ON THE WEBSITE
6.1 Quality Hotel Luleå and our cooperation companies will use the information you provide for transactions on the website. Such information includes credit and debit card information as well as addresses for deliveries and invoices.
6.2 Quality Hotel Luleå takes all reasonable steps to protect the information you provide in this area in connection with transactions.
 
Privacy policy for Quality Hotel Luleå
1.    Privacy policy
We at Quality Hotel Luleå handle your personal information in different contexts, such as when you book our services, stay overnight at our hotels, use services we provide and also in some other contexts. In our privacy statement, you will find more information about our processing of personal data. Below you will also find contact information if you have questions or require access.
 
We process your personal information in accordance with the current local personal information act, hereinafter GDPR.
 
2.    Processor for your personal information
Our company Quality Hotel Luleå, org.nr556598-2872, Box 932, SE97128 Luleå tfn +460920201000, email: q.lulea@choice.se is responsible for processing personal information in our booking, billing and hotel management systems. We are also the processor for our marketing and mailing of emails to our customers and contacts.
 
3.    Processing of personal information related to booking and stay
In connection with any bookings made by you or by others on your behalf, we process the personal information we need to fulfil the agreement on booking and purchasing services. This is information you have provided us with directly or that you have given us through a travel agency or agent. We process information about things such as your identity, your contact information, and your payment information. In some cases, we will save your passport number. In addition, we handle other information you may have given us and which is relevant to your stay with us. This may be information about allergies or about special requests for your stay. We register all purchases and orders you make with us such as spa, restaurant, room service etc, to be able to provide such services and to pay for them.
 
We process this information as long as it is necessary for fulfilling the booking agreement with you, and as long as applicable laws or regulations require us to do so.
 
We log in using key cards in our hotel. We do this to counteract and solve crime, and for security, including fire safety. We save the logs for 21 days.
 
4.    Processing of personal data for marketing purposes
If you sign up for our newsletter, we will save and use your email address to send you news and offers.
 
We will also use your email address or phone number to send you news and offers within existing customer relationship rules. Our basis is the marketing legislation.
 
We will contact you via social media with your consent or within existing customer relationships. In order to use social media as a communication channel, we need to give out your email address or social networking number. Our basis for this is consent or legitimate interests.
 
You can withdraw any consent you have given us at any time. You can also reserve the right to consent to receiving marketing in existing customer relationships. To do this, send an email to q.lulea@choice.se
 
5.    Processing of personal data for development, troubleshooting and security
We will process data that includes personal information for troubleshooting and correcting errors, improving our services and technology we use, and analysing usage and user behaviour. Furthermore, we will process personal information to verify your identity, including verifying your identity in connection with your use of our digital services.
 
We anonymise data and create statistics as far as possible, but will also need to process personal data for development, troubleshooting, statistical and security purposes.
 
6.    Processing of personal information in other cases
If you contact our customer service or otherwise address us with requests, we will process personal information you provide as far as is necessary to be able to answer and log your inquiry. The basis for this is legitimate interests or fulfilling agreements with you or answering your inquiries.
 
In addition to the treatment described in our privacy statement or based on your consent, we may or may not process personal data when the applicable law, including the Personal Information Act and the GDPR, valid government order or court requires us or allows us to do so.
 
7.    Disclosure of personal data and statutory treatment.
We will not disclose your personal information to third parties unless you have consented to this, or unless applicable law, including the Personal Data Act and GDPR, valid government orders or courts allow us or require us to do so.
 
For the record, we wish to state that our use of data processors to process information on behalf of us is not considered disclosure.
 
8.    Your rights
You as a private person have more rights under the new personal information act.
 
You have the right to request access, rectification or erasure of any personal information we are processing about you. You also have the right to demand restriction of processing, object to processing and claim the right to data portability.
 
To exercise your rights, please go to the following web page q.lulea@choice.se. We will respond to your inquiry to us as soon as possible and no later than 30 days.
 
We will ask you to confirm your identity or ask you to provide further information before we allow you to exercise your rights in this manner. We must do this to ensure that we only provide access to your personal information to you - and not someone who is claiming to be you.
 
9.    Data protection officer
We are part of Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels has its own data protection officer. This data protection officer will be the ombudsman for all hotels affiliated with Nordic Choice Hotels, including for us.
 
The data protection officer is our point of contact for the Data Inspectorate.
 
Our officer will provide all hotels in Nordic Choice Hotels, our computer service providers and our employees with advice and guidance on the processing of personal information and the rules for this. The representative will be working to make sure of our compliance with the privacy policy and our internal guidelines.
 
Our officer can also help you safeguard your rights or help answer questions about personal information you have with us.
 
You can contact our data protection officer at DPO@choice.no.
 
If you believe that our processing of personal information does not match what we have described here or that we in some way are in violation of privacy laws, you may alternatively appeal to the Norwegian Data Protection Authority or the supervisory authority of the country in which you are staying in a hotel. Information about how to contact the Data Inspectorate can be found on the Data Inspectorate's website: www.datatilsynet.no.
 
10.                      Cookies
We use cookies to improve the user’s experience of our web pages.
 
A cookie is a small text-based data file that is placed on your device (your smartphone, computer or tablet). The cookie helps us to see what type of content and pages are visited on our site. Information stored using a cookie may be things like how the site is used, what type of browser you are using, and which web pages you have visited.
 
A permanent cookie is left on your device for a certain amount of time. A session cookie is stored randomly in your device's memory while on our websites. The session cookie disappears when you close your browser. We use both permanent cookies and session cookies. Nordic Choice may also use a third party's cookies.
 
If you do not want our websites to place cookies on your device, you can turn off cookies in your browser. Turning off cookies will reduce the functionality of some of our web pages.
 
11.                      Changes in privacy statement or in processing
We are continuously working on developing and improving our services to our customers. This will change the method or extent of our processing of personal data. The information we provide through this privacy statement will therefore be adjusted and updated sporadically. We will also make changes to the privacy statement when new rules or government practices make it necessary.